ابرو و مُژّه ی او تیر و کمان است هنوز

طرّه ی گیسوی او عطرفشان است هنوز

ما بـه سـوداگری خـویش روانیم همه      او به دلبردگی خویش روان است هنوز

مـا پی سایه ی سروش به تلاشیم همه      او ز پـنـدار مـن خـسته نـهان اسـت هنوز

سر و جانی نبود تا که به او هدیه کنم      او سراپای همه روح و روان است هنوز

مـن دل سـوخـتـه پـروانه شمع رخ او      رُخ زیبایش عیان بود و عیان است هنوز

قـدسیان را نـرسد تـا که به ما فخر کنند

قـصّه ی عَلَّم الأسما به زبان است هـنوز

دیوان امام (ره)


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۰۹ساعت 19:22 توسط میثم شیرمحمدی |

 

صوفی ار باده از این دست خورد نوشش باد         ور نـه اندیشه ی این کار فراموشش بـاد

آنـکه یـک جـرعه مـی از دسـت تـوانـد دادن         دسـت بــا شاهد مقصود در آغوشش بـاد

پـیـر مـا گـفـت خـطـا بـر قـلـم صـنـع نـرفـت         آفـرین بــر قـلم پـاک خـطـا پـوشـش بـاد

شــاه تُــرکــان سـخـن مــدّعــیـان مـی شـنـود         شـرمی از مظلمه ی خون سیاوشش بـاد

چـشمـم از آیـنـه داران خـط و خـالش گـشـت         لـبم از بـوسـه ربـایـان بـر و دوشش بـاد

گرچـه از کـبر سـخن بـا مـن درویش نـگـفت         جان فدای شکرین پسته ی خاموشش بـاد

نــرگـــس مـســت نــوازش کـن مـردم دارش         خون عاشق بقدح گر بخورد نـوشش بـاد

بـغلامی تــو مـشـهــور جـهـان شــد حـافـظ

حـلقـه ی بـنـدگی زلـف تـو در گوشـش بــاد

دیوان حافظ

 


برچسب‌ها: جناب حافظ
+ نوشته شده در ۹۰/۰۶/۲۳ساعت 18:55 توسط میثم شیرمحمدی |

 

بس کُن این یاوه سرایی بس کُن

تا به کی خویش ستایی؟ بس کُن

مـخـلصان لـب بـه سُـخـن وا نـکـنـنـد                بر کــن ایـن ثــوب ریـایـی،بـس کُـن

تــو خـطـا کـاری و حــق آگـاه اســت               حـیـلـه گــر ؛ زُهـد نـمـایی بـس کُـن

حـق غـنـیّ اسـت، بــرو پـیـش غـنـی                نـــزد مــخـلـوق، گــدایـی بــس کُـن

هر پرستش که تو کردی شرک است                بــی خــدا ! چـنـد خـدایـی بــس کُـن

شـــرک در جــان تـــو مــنــزل دارد                دعـــوی شــرک زدایـــی بــس کُـن

تــویِ شــیـطان زده و عــشـقِ خـدا ؟                نــبــری راه بـــه جــایــی بــس کُـن

سـیّـئات تـو ، بـه اسـت از حـسـنــات                جـان مـن ! شـرک فـزایـی بس کُن

خــیـل شـــیطـان نـبـود اهـل الله

ای قـلـم ! راز گـشـایی بـس کُـن

 دیوان امام (ره)

 


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۹۰/۰۵/۳۱ساعت 14:39 توسط میثم شیرمحمدی |


ای پیـر طـریق دستگیری فرما !

طفلیم در این طریق پیری فرما !

فـرسوده شدیم و ره به جایی نرسید

یارا ! تو در این راه امیری فرما !


دیوان امام (ره)


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۹۰/۰۵/۳۱ساعت 14:20 توسط میثم شیرمحمدی |

 

ای دیـده نـگر رُخـش بـه هـر بـام و دری

ای گـوش صـداش بـشـنـو از هـر گـذری

ای عــشـق بــیــاب یــار را در هـمـه جــا

ای عــقـل بــبــنــد دیــده ی بــی خــبــری

 

دیوان امام (ره)

 


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۹۰/۰۴/۰۳ساعت 12:3 توسط میثم شیرمحمدی |


آنکه سر در کوی او نگذاشته آزاده نیست

آنکه جان نفکنده در درگاه او دلداده نیست

 

نیستی را برگزین ای دوست اندر راهه عشق

رنگ هستی هرکه در رُخ دارد آدم زاده نیست

 

راه و رسم عشق بیرون از حساب ما و توست

آنکه هشیار است و بیدار است مست باده نیست

...

دیوان امام (ره)

کل شعر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: امام خمینی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۹۰/۰۳/۲۷ساعت 13:51 توسط میثم شیرمحمدی |

 

آن کـس کـه رخـش نـدیـد خــفــاش بــود

خــورشــیــد ،فــروغ رُخ زیــبــاش بــــود

سرّ است و هرآنچه هست اندر دو جهان

از جــلــوه ی نــور روی او فــاش بــــود

دیوان امام(ره)

 


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۹۰/۰۱/۰۷ساعت 23:32 توسط میثم شیرمحمدی |

 

ذرات وجــــود عــــاشــــق روی ویـــنـــد

با فــطــرت خــویــشــتــن ثــنــاجــوی ویــنــد

نــاخـواسـتـه و خــواسـتـه ،دلـهـا هـمـگـی

هــرجــا کــه نــظــر کــنـنـد در ســوی ویــنـد

دیوان امام (ره)

 


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۲/۲۸ساعت 23:24 توسط میثم شیرمحمدی |

 

صـف بـیـارائـیـد رنـدان رهـبــر دل آمـده

جـان بـرای دیـدنـش مـنـزل بـمـنـزل آمـده

بـلبـل از شـوق لـقـایش پـرزنان بر شـاخ گُـل

گُـل ز هـجـر روی مـاهـش پـای در گِـل آمـده

طـور سـیـنـا را بـگـو ایّـام صـعق آخر رسید

مـوسِـیِ حـق در پــی فـرعـون بــاطــل آمـده

...

 


برچسب‌ها: امام خمینی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۸۹/۱۱/۲۸ساعت 23:13 توسط میثم شیرمحمدی |

 

در دلـــم بـــود کــه آدم شـــوم امّـــا نـــشـــدم

بــی خــبـر از هــمـه عـالـم شــوم امّـا نـشـدم

بـــر در پــیــر خـرابـات نـــهــم روی نـــیــاز

تـــا بــه ایـن طـایـفه مـحـرم شـوم امّـا نـشـدم

هـجرت از خـویش کـنم خـانه بـمحـبـوب دهـم

تــــا بـــأســمــاء مــعـلَّــم شــوم امّــا نــشــدم

از کـف دوسـت بنوشم همـه شب بـاده ی عشق

رسـتـه از کـوثـر و زمـزم شــوم امّـا نـشــدم

فـارق از خـویـشـتن و والـه ی رخـسار حبیب

هــمـچـنـان روح مــجـسـم شـــوم امّـا نـشــدم

سـر و پـا گـوش شـوم پـای بـسر هـوش شـوم

کــز دم گــرم تــو مــلــهَـم شـوم امّـا نــشــدم

از صـــفـــا راه بــیــابــم بــســوی دار فـــنــا

در وفــــا یــار مـســلّـــم شــوم امّـــا نــشــدم

خواستم برکنم از کعبه ی دل هرچه بت است

تــا بــر دوســت مــکــرّم شــوم امّــا نــشـدم

آرزوهـا هـمه در گـور شـد ای نـفس خـبیـث

در دلـــم بــود کـــه آدم شــوم امّــا نـــشـــدم

دیوان امام (ره)

 


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۲۷ساعت 16:19 توسط میثم شیرمحمدی |

 

صوفی! به ره عـشق صفا باید کرد

عـهدی کـه نـموده ای وفـا باید کرد

تـا خـویشتنی ، بـه وصل جانان نرسی

خـود را بـه ره دوسـت فـنا بـایـد کـرد

دیوان امام(ره)

 


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۲۷ساعت 16:4 توسط میثم شیرمحمدی |


فرخ آن روز که از این قفس آزاد شوم

از غـم دوری دلـدار رَهَـم ، شـاد شـوم

سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق     لـب نـهم بـر لـب شـیریـن تـو ، فـرهـاد شـوم

طی کـنم راه خـرابات و به پیری برسـم     از دم پــیــر خـــرابـــات ، دل آبـــاد شــــوم

یـاد روزی کـه بـه خـلوتـگه عُشّاق روم      طرب انگیز و طرب خیز و طرب ساز شوم

نه به میخانه مرا راه ، نه در مسجد جا

یـار را گـو سـببی سـاز که ارشاد شوم

دیوان امام (ره)


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۰۹ساعت 19:10 توسط میثم شیرمحمدی |


بـیدل کـجا رود بـه کـه گوید نیاز خویش؟

با ناکسان چگونه کند فاش ، راز خویش؟

بـا عـاقـلان بـی خـبر از سـوز عـاشـقـی       نـتوان دری گـشود ز سوز و گداز خویش

اکـنـون کـه یـار ، راه نـدادم به کوی خود       مــا در نیاز خـویـشتن و او به ناز خویش

با او بـگو کـه گوشه ی چشمی ز راه مهر     بـگشا دمـی بـه سـوخـته ی پاکباز خویش

مــا عـاشـقـیـم و سـوخـتـه ی آتــش فـراق      آبــی بـریـز بـا کـف عـاشق نـواز خویش

بیچاره ام ز درد و کسی چاره ساز نیست        لـطفـی نمای با نـظر چـاره سـاز خویـش

بـا مـوبـدان بـگو ، ره ما و شما جـداست

مـا بـا ایـاز خـویش و شما با نماز خویش

دیوان امام (ره)برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۰۹ساعت 19:0 توسط میثم شیرمحمدی |


من در هوای دوست گذشتم ز جان خویش

دل از وطـن بُـریـدم و از خـانـدان خـویش

در شهر خویش بود مرا دوستان- بسی     کردم جدا هوای تو از دوستان خویش

مـن داشتـم بـه گـلشن خــود آشیـانـه ای     آواره کرد عشق توام ز آشیان خویش

مـی داشـتم گـمان کـه تو بـا مـن وفـا کـنی

ورنـه بـرون نـمی شذم از بـوستـان خویش

دیوان امام (ره)برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۰۹ساعت 18:48 توسط میثم شیرمحمدی |


فاطی بسوی دوست سفر باید کرد

از خـویشتنِ خـویش گذر باید کرد

هر مـعرفـتی کـه بـوی هـستی تـو داد

 دیوی است به ره از آن حذر باید کرد


دیوان امام (ره)


برچسب‌ها: امام خمینی
+ نوشته شده در ۸۹/۱۰/۰۷ساعت 21:52 توسط میثم شیرمحمدی |